การสมัครทางไปรษณีย์

การสมัครทางไปรษณีย์

        1. ผู้สมัครสามารถขอรับแฟ้มใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชธานี ตามที่อยู่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  คลิกดาวน์โหลดจากเมนู Attachments ด้านล่างประกาศนี้
2. กรอกข้อมูลให้ชัดเจนและแนบหลักฐานให้ครบถ้วน
3. ชำระ เงินค่าสมัครตามอัตราที่ได้ระบุไว้ โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยราชธานี” หรือโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยราชธานี” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 3136057635
4. ส่งเอกสารการสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ไปยังที่อยู่ดังนี้  
“ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี
261 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000”