การสมัครทางเว็บไซต์

การสมัครทางเว็บไซต์

  • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเมนู Attachments ด้านล่างประกาศนี้
  • คลิก http://register.rtu.ac.th/ กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ และยังคงต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลด ให้ชัดเจนและแนบหลักฐานให้ครบถ้วน
  • ชำระ เงินค่าสมัครตามอัตราที่ได้ระบุไว้ โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยราชธานี” หรือโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี

                 “มหาวิทยาลัยราชธานี” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 3136057635

  • ส่งเอกสารการสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ไปยังที่อยู่ดังนี้  

                “ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี

              261 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000”

หรือ ทำการสแกน (Scan) เอกสารการสมัคร และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ไปยัง อีเมล์  :  JLIB_HTML_CLOAKING อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  • กรณีส่งอีเมล์ ให้ผู้สมัครระบุที่อยู่ ที่ใช้ในการติดต่อกลับให้ชัดเจนด้วย

การตอบรับการสมัครทางไปรษณีย์และทางเว็บไซต์

1. คณะ พยาบาลศาสตร์เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบ หลักฐานประกอบการสมัครสอบ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบให้ผู้สมัคร (ซึ่งจะมีการระบุเลขประจำตัวสอบ และประทับตรามหาวิทยาลัย) ทางไปรษณีย์ เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบคัดเลือก

2. คณะวิศวกรรม ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์  เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน และชุดเอกสารการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน ทางไปรษณีย์ โดยขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลและจัดเตรียมหลักฐานอื่นๆ เพื่อนำมาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้โปรดนำใบเสร็จรับเงินมาขอรับคู่มือและหลักสูตรการศึกษาในวันที่มาลง ทะเบียนด้วย