ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next

สังเคราะห์งานวิจัย

๑๗-๐๗-๒๕๕๗ Hits:4400 Administrator

เอกสาร สังเคราะห์งานวิจัย

Read more

กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องก…

๑๕-๐๗-๒๕๕๗ Hits:6328 Administrator

เอกสาร กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการส่งเสริมแก่นักศึกษา พ.ศ.2556

Read more

งานด้านบริการวิชาการ

๒๙-๐๘-๒๕๕๖ Hits:4668 Administrator

งานด้านบริการวิชาการ • องค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการแก่สังคมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน ตำบลกระเดียน  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี • รายงานการสรุปผลดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ชุมชน

Read more

งานวิจัย

๒๕-๐๘-๒๕๕๖ Hits:5243 Administrator

งานวิจัย • ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวสิทธิครอบครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์  • การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนของมหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2555 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี • ปัญหาทางกฎหมายของการกระทำความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี • ปัญหาและอุปสรรคของการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง : ศึกษาเฉพาะกรณีคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงอุบลราชธานี • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น  

Read more

รายละเอียดการรับสมัคร

๐๑-๐๑-๒๕๕๔ Hits:3903 Administrator

รายละเอียดการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

๐๑-๐๑-๒๕๕๔ Hits:13088 Administrator

กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

Read more

การสมัครทางเว็บไซต์

๐๑-๐๑-๒๕๕๔ Hits:4526 Administrator

การสมัครทางเว็บไซต์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเมนู Attachments ด้านล่างประกาศนี้

Read more

การสมัครทางไปรษณีย์

๐๑-๐๑-๒๕๕๔ Hits:3289 Administrator

การสมัครทางไปรษณีย์

Read more