หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       :  นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   :  Master of Laws Program

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย     : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย      : น.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Laws
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : LL.M.

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. ไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรค  หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาซึ่งแพทย์มีความเห็นว่าไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้

3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อนเพราะผิดวินัย

4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก  เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

5. มีผู้รับรองและมีภูมิลำเนาที่พักเป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร : 170,000 บาท