หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       :  นิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Laws Program

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย     : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย      : น.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : LL.B.

 

ข้อมูลหลักสูตร

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาแกน 90 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 138 หน่วยกิต