รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียดการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

หลักฐานประกอบการสมัคร

       1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (เฉพาะผู้สมัครที่ประสงค์เข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนา หลักฐานการศึกษา เช่น รบ. ประกาศนียบัตร ใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา        ใบเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สำเนาใบรับรอง (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง

ส่งหลักฐานประกอบการสมัครและชำระค่าสมัคร
คณะพยาบาลศาสตร์   1,000 บาท                 คณะวิศวกรรมศาสตร์  1,000 บาท
คณะบริหารธุรกิจ        1,000 บาท                 คณะนิติศาสตร์            1,000 บาท
คณะศิลปศาสตร์         1,000 บาท                   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   โทร. 045-319900 ต่อ 118