งานด้านบริการวิชาการ

งานด้านบริการวิชาการ

องค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการแก่สังคมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน ตำบลกระเดียน

 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการสรุปผลดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ชุมชน